SAI BABA AARTI IN LYRICS EBOOK DOWNLOAD

Arati Saibaba. Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava. Aarti Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa . Saibaba Aarti Songs with Lyrics is available in English for Sai devotees to perform their daily Aarthi. Aarti Video and text is included. We expess our love and. 20 Mar Om Sri Sainathaya Namaha|| Shri Sai Ram’s Blessings Sai Baba Aarti Song and Lyrics app is a nice collection of Shirdi Sai baba Namavali.

Author: Nigis Akinotaxe
Country: Argentina
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 2 October 2012
Pages: 431
PDF File Size: 12.51 Mb
ePub File Size: 5.83 Mb
ISBN: 322-9-58587-428-2
Downloads: 84728
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gomuro

Hare Sansruthivyatha Agadha Tava karani.

Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah. Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.

Dhava pava mazi ai.

Ruso vimala kinnara amala yakinihi ruso, Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso. Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari. Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham.

If any copyright or violation of policies in this app then mail us.

Gayatri Mantra Powerful Audio. Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam. Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te kase re namve Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha. Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapada-sritanam svabhaktipriyanam Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sai baba aarti in lyrics sainatham.

Shirdi Sai Parivaar

Marga davisi anatha, davisi anatha. This game is a simple, fun, and addictive number puzzle game.

Tayataisa anubhava Davisi dayaghana, Aisi tuzi he mava, tuzi he mava. Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba.

Sai Baba Aarti – Marathi Devotional Song lyrics

Ruso mrga khaga krmi, akila jivajantu ruso, Sai baba aarti in lyrics vitapa prasatara acala apagabdhi ruso. Sada kalpavrksasya tasyadhimule bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam tam, namamisvaram sadgurum sainatham. Kunachi ghrna naso na ca sprha kasaci aso, Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso. Ruso khala pisaccahi malina dakinihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Sai Baba Aarti – Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi

Advanced player with theme azrti, powerful audio settings and waveform. Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala Mukhi ghala preme khara grasa ata. Puso naca bhalebure, sujana sadhuhi na puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Try Google Play with Chrome. Ganu mhane Baba Sai.

AARTI SAIBABA : Sai Baba Aarti – Marathi Devotional Song lyrics

Acchutam keshavam ramanarayanam Krishnadamodaram vasudevam harim Sridharam Madhavam Gopikavallabham, Janakinayakam Ramacandran bhaje. Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze Preme aligina, anande pujina, Sai baba aarti in lyrics ovalina mhane Nama. Hanuman Chalisa HD Audio. Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih, Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam, namamisvaram sadgurum sainatham. Baba’s Aarti is sung in Marathi,the native language of the state of Babz where in Shirdi is located and started by Sai devotees in Babas lifetime.

Aarti is a form of worship by which the devotee is able to express his devotion to the Lord.

sai baba aarti in lyrics Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam pyrics ramameva vathirnam Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham. Ruso bhagini bandhuhi, svasura sasubai ruso Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu. Puso na sunabai tya maja na bhratrjaya puso Puso na priya soyare, priya sage na jnati puso.